eLinked är ett bemanningsföretag som hyr ut ECY-ECY-certifierade elektriker

Aktivt arbete med arbetsmiljö vid elarbeten

Att arbeta med elinstallationer kan innebära risker. Dessutom kan det finnas risker för personer som arbetar med andra arbetsuppgifter, men i närheten av en elanläggning. Eftersom el är farligt behöver såväl arbetsgivare som arbetstagare och byggherre vara ytterst noggranna med säkerheten. I det här inlägget kommer vi titta närmare på hur man kan arbeta aktivt med arbetsmiljön vid elarbeten.

Många olyckor förknippade med el orsakas av en bristande säkerhetskultur på arbetsplatsen. För att skapa en bra arbetsmiljö är det viktigt att arbeta systematiskt med att kartlägga, planera och förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret, men arbetstagarna ska vara involverade i arbetet för att det ska bli bra. Nu ska vi titta lite närmare på vilka risker som finns och några konkreta tips för en säkrare arbetsmiljö.

Risker vid elarbeten

Vid elarbeten är de vanligaste riskerna fallolyckor, belastningsskador, damm, strömgenomgång, stress och skärskador. Att få ström genom kroppen kan leda till väldigt allvarliga skador, beroende på vilken väg strömmen tog samt strömstyrka och varaktighet. Akut kan det leda till hjärtstillestånd eller andningssvårigheter.

Risk för elektrisk fara kan uppstå vid en rad olika situationer. Det kan handla om arbete på en elanläggning eller med elektrisk utrustning. Men det kan även röra sig om byggnads- eller anläggningsarbeten i närheten av kontaktledningar, transformatorstationer eller markförlagda kablar. Såväl service som reparationsarbeten i närheten av elcentraler, ställverk eller annan elektrisk utrustning kan också medföra risker.

Några konkreta tips för en bättre och säkrare arbetsmiljö

Nästan 20{3ac240b4a61418cdc8d0ac982404e0b0e667134d2c0a76e27706fa4ea1178f7a} av de allvarligare olycksfallen för elektriker är fall från hög höjd, ofta en stege. Genom att istället för stege använda liftar, ställningar eller bockar är det möjligt att öka säkerheten. Om det är absolut nödvändigt att använda stege så är det viktigt att åtminstone använda glidskydd, samt att kontrollera att stegen verkligen är stabil och hel.

Stress ökar risken för olyckor. Så genom att ha mer utdragna byggtider är det möjligt att skapa en bättre arbetsmiljö med färre skador. Dessutom blir den psykiska och sociala arbetsmiljön betydligt bättre om det är möjligt att i så hög grad som möjligt undvika stressiga situationer.

Byggarbetsplatser är ofta dammiga miljöer och om dammet kommer från betong innehåller det kvarts, vilket innebär en hälsorisk för den som andas in partiklarna. Det bästa är att ta hand om dammet redan där det uppkommer, men om det inte är möjligt är det läge att använda andningsskydd.

En annan risk som elektriker utsätter sig för är belastningsskador. Att dra kabel genom golv och tak kan innebär att behöva arbeta i påfrestande arbetsställningar vilket kan leda till värk i rygg, axlar och armar. Genom att ta korta och regelbundna pauser så att musklerna får vila är det möjligt att undvika belastningsskador. Om arbetet sker i ett team är det en god idé att växla arbetsuppgifter så att ni avlastar varandra och får mer varierande arbetsställningar.

Arbetsgivarens ansvar för säkerheten

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, samtidigt som den enskilde elektrikern är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och anmäla till arbetsgivaren om han eller hon upptäcker några fel eller brister. Arbetsgivaren är också skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att regelbundet undersöka arbetsmiljön, se vilka risker som finns, planera för åtgärder, genomföra dessa och följa upp. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar förutsättningar för arbetsgivaren att tidigt upptäcka risker och på så sätt undvika olyckor.

Arbetsgivaren behöver inhämta dokumentation från innehavaren av anläggningen/bygget för att förstå hur den fungerar och vilka risker som finns. Dessutom behöver arbetsgivaren försäkra sig om att den som utför ett arbete har tillräckliga kunskaper om det som ska göras, samt om de risker som kan uppstå. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att göra allt som krävs för att arbetstagaren inte ska behöva utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Anläggningsinnehavarens ansvar för säkerheten

Även den som är ansvarig för anläggningen har en viktig roll i säkerhetsarbetet. Anläggningen måste vara säker och korrekt dokumenterad. Utrustningen som hör till anläggningen behöver vara säker, både att arbeta med och att vara vid. Innehavaren behöver löpande kontrollera och åtgärda eventuella brister. Dessutom är innehavaren skyldig att informera om anläggningen till de som ska arbeta där. Det här ansvaret utgår helt från elsäkerhetslagen. Hos Elsäkerhetsverket finns mer information om vilka skyldigheter en anläggningsinnehavare har.

När det gäller byggnads- och anläggningsarbeten, exempelvis vid installation av el till byggnader gäller speciella regler. Förutom arbetsgivaren har även byggherren och projektörerna ett arbetsmiljöansvar. I vissa fall behöver en arbetsmiljöplan upprättas och befintliga installationer ska identifieras och tydligt märkas ut.

Vikten av att arbeta aktivt med säkerhetskulturen på arbetsplatsen

Mellan åren 2016 och 2020 anmäldes 2896 olyckor och tillbud orsakade av el till Arbetsmiljöverket. Statistiken visar hur viktigt det är att arbeta med säkerhetskulturen på arbetsplatsen för att komma till rätta med risker och olyckor kopplade till elarbeten.

Genom att medvetet ge säkerhetsfrågorna mer uppmärksamhet i det dagliga arbetet är det möjligt att förbättra kulturen. Det här handlar om såväl ledning som arbetstagare. Exempelvis kan det vara en god idé att ha en stående punkt på arbetsplatsens personalmöten som handlar om säkerhet och risker. Även om det inte alltid finns något att rapportera gör punkten på agendan att alla påminns om vikten av säkerhetsarbetet. Vid elarbeten kan det finnas osynliga risker och därför är det så viktigt med ett strukturerat och målinriktat arbete med säkerhetskulturen. Det kan göra att antalet olyckor minskar.

Arbetsmiljöarbetet behöver bygga på ett gemensamt engagemang och ett förtroende för varandra, från såväl ledningens sida som från arbetstagarnas. Genom att hjälpas åt och bidra med de kompetenser som var och en besitter är det möjligt att skapa goda förutsättningar för ett säkert och tryggt arbete med el. Här krävs en ständig kompetensutveckling för båda parter. Kunskap om säkerhet är A och O när det handlar om att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö.

eLinked arbetar vi systematiskt med arbetsmiljön med en skyddskommitté. Vi har ett delat arbetsmiljöansvar tillsammans med våra kunder där vi aktivt arbetar med att dokumentera risker och rapportera eventuella tillbud och olyckor. Önskar du att veta mer om oss eller hur vi arbetar med arbetsmiljön? Kontakta oss här